Mieszkania zintegrowane chronione, wspierane i treningowe

Mieszkania zintegrowane chronione, wspierane i treningowe w ramach systemu wsparcia „Świat Idealny”

Mieszkanie zintegrowane ul Niwecka 22/I/3

Kiedy dziecko staje się dorosłe, normalne jest, że wyprowadza się z domu rodzinnego.
To samo powinno dotyczyć dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Dalsze zamieszkiwanie z rodzicami prowadzić może bądź do nadopiekuńczości uniemożliwiającej dalszy rozwój, bądź do zaniechania działań w kierunku dalszego rozwoju. Rodzice zaangażowani przez wiele lat w wychowanie dziecka niepełnosprawnego mają prawo być wypaleni, mogą być chorzy, sami wymagać opieki.

Dlatego w ramach tworzenia całościowego systemu wsparcia, przestrzeni do godnego życia, utrzymania zdrowia i możliwości funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wieloraką, który konsekwentnie od kilkunastu lat realizujemy w Naszym Mieście, powstały mieszkania zintegrowane, wspomagane.

Pierwsze mieszkanie zostało uruchomione w 2014 r. przy ul. Niweckiej 22/I/3.  Prowadzone jest przez Instytut Twórczej Integracji w ramach dofinansowanego przez Gminę Sosnowiec projektu Bezpieczna Samodzielność. Jest ono przeznaczone dla pełnoletnich mieszkańców Sosnowca – młodzieży, dorosłych.

Przeważnie są to osoby, które obejmowaliśmy opieką od dawna jako uczniów ZSS4 lub podopiecznych ŚDPS w ramach Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia.

Mieszkanie przy ul. Niweckiej to lokal o pow. 110 m2, który posiada 4 sypialnie, 2 łazienki oraz pokój dzienny wraz z aneksem kuchennym – jest w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie mieszka w nim 7 osób.

Mieszkanie ma za zadanie:

 • Umożliwienie tworzenia przyjaznych warunków do podejmowania przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną swobodnego uczestnictwa w życiu społecznym na warunkach zrównanych z osobami sprawnymi.
 • Przywrócenie osób do funkcjonowania w środowisku lokalnym poprzez wypełnianie roli społecznie użytecznej a nawet atrakcyjnej pod względem zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej i ponadlokalnej. (Bezpośrednie kontakty interpersonalne, sąsiedzkie, wspólne dbanie o otoczenie miejsca zamieszkania).
 • Rozwijanie swojej pozycji w systemie rodzinnym w kierunku upodmiotowienia swojej roli i specyficznych kompetencji przydatnych dla rodziny (podejmowanie gości we własnym mieszkaniu, samodzielne przygotowywanie poczęstunku itp.)
 • Egzystowanie rodzinne i społeczne odpowiadające optymalnym warunkom godności człowieka.

Mieszkanie zintegrowane ul Chemiczna 2

1 czerwca 2017 zostało uruchomione drugie mieszkanie zintegrowane dla 8 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym również dla osób z autyzmem przy   ul   Chemicznej 2. Metraż 136 m2 są to: 3 sypialnie, 2 łazienki, pokój gospodarczy oraz pokój dzienny z kuchnią i jadalnią. Projekt wspólny z Gminą Sosnowiec.

Mieszkanie jest niezbędnym elementem systemu wsparcia, mającego na celu zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców niepełnosprawnych i pełnosprawnych, zapobiegającego niepożądanym zjawiskom społecznym (wykluczeniu, marginalizacji), poprzez stworzenie spójnego i efektywnego systemu edukacji, rehabilitacji społecznej, opieki dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami.

Te systemowe rozwiązania są stosowane w Sosnowcu z powodzeniem. Odpowiadają na rzeczywiste potrzeby osób z niepełnosprawnościami, którym w dorosłości trudno znaleźć miejsce aktywności i życia.

Samodzielne zamieszkanie przy minimalnym wsparciu aktywizuje społecznie i życiowo. Jest kontynuacją nauki i terapii a jednocześnie pokazuje efekty dotychczasowego kształcenia. Motywacją do aktywności jest konieczność samostanowienia i decydowania o sobie i w codziennych sprawach życiowych.

Dotychczasowe doświadczenie wskazują, iż taka forma rehabilitacji społecznej jest efektywna, a jednocześnie tańsza niż całościowa  opieka instytucjonalna.

Powierzchnia mieszkania na ul Chemicznej wynosi 136 m2 są to: 3 sypialnie, 2 łazienki, pokój gospodarczy oraz pokój dzienny z kuchnią i jadalnią – w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Koszty bieżącego utrzymania ( jedzenie, leki, środki czystości, czynsz, media) mieszkaniec pokrywa z własnych środków. Wynagrodzenie  dla opiekunów pokryte jest ze środków Gminy Sosnowiec. Fundacja ITI  w ramach wolontariatu zapewnia : koordynatora projektu, nadzór merytoryczny, wsparcie psychologa, wolontariuszy oraz obsługę finansowo-księgową.

Rozpowszechnienie takiej metody integracji wpływa na obniżenie poziomu sporego dystansu społeczeństwa do niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnością. Prowadzenie mieszkania dla osób niepełnosprawnych, powiązanego z siecią rehabilitacji i wsparcia funkcjonujące w naszej gminie  jest również powszechnym standardem w Europie, zapewnia osobom niepełnosprawnym podmiotowość i autonomię.

Projekt „Bezpieczna Samodzielność.” wpisuje się w pełni nie tylko w Strategię Rozwoju Miasta Sosnowca, ale również w Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” – Kierunek działań B.1.3: Podniesienie skuteczności polityki społecznej, w której najgłębiej podjęto problem zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Mieszkania chronione Przejazd 1/2, 1/1

Projekt „SamoDzielni” zaowocował w roku 2020 uruchomieniem mieszkań przy ul. Przejazd ½, a w roku 2021 przy ul. Przejazd 1/1 – oba lokale mają po 130 m2 – 4 sypialnie, 2 łazienki, garderobę, pokój gospodarczy z piecem CO oraz pokój dzienny z aneksem kuchennym.

Podstawowym zadaniem mieszkania wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę jest utrzymanie osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w ich środowisku, w rodzinnym mieście.

Mieszkanie chronione, treningowe Małachowskiego 36

 Utworzone w 2018 r. Projekt „Tacy sami bez ścian między nami” działa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)  dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – mieszkanie chronione treningowe przy ul. Małachowskiego, którego działaniami objęta jest grupa 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną w cyklach 4-ro miesięcznych w okresie 2 lat, przygotowującego osoby w nim przebywające do prowadzenia samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy określonym kategoriom osób w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji.

Niezależnie od bezsprzecznych korzyści wynikających dla procesów rehabilitacyjnych
i ogólnych warunków życia osób niepełnosprawnych jakie wynikają z realizowania projektu, niewątpliwą korzyścią społeczną jest aspekt integracyjny w środowisku naturalnym – sąsiedzkim lokalnym i ponadlokalnym.

Zorganizowanie w środowisku otwartym, miejsca pobytu dla osób niepełnosprawnych, poprawiło w sposób znaczący efektywność oddziaływań rehabilitacyjnych, integracyjnych i aktywizujących. Funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu zintegrowanym bardzo znacząco wpłynęło na proces rozwoju i funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Jej aktywność społeczna, poszerzona została o poziom bezpośrednich interakcji w zamkniętej grupie zależnej, wzmacniając poziom motywacji oraz autospostrzegania.

Do mieszkania treningowego, rekrutacja  prowadzona jest przez ITI. Etapy rekrutacji:  wstępna rozmowa z przedstawicielem Partnera prezentująca osobie ubiegającej się o przyznanie wsparcia w mieszkaniu cele oraz zasady funkcjonalne mieszkania, ocena funkcjonalno- społeczna dokonana przez przedstawiciela mieszkania, sporządzona przy współudziale pracownika socjalnego MOPS (w przypadku podopiecznych MOPS), ocena funkcjonalna dokonana przez psychologa. 

Główne Kryterium: osoby pozostające w stałym procesie rehabilitacyjno- społecznym, posiadające sprawność psychomotoryczną umożliwiającą samodzielnie poruszanie się również w terenie, niewymagające stałej, całodobowej  specjalistycznej opieki innych osób, mające przynajmniej częściową samoświadomość w zakresie swojego stanu zdrowotnego i własnego działania, pozytywnie nastawione do leczenia i procesów rehabilitacyjno – psychospołecznych.

Samodzielne zamieszkanie przy minimalnym wsparciu aktywizuje społecznie i życiowo. Jest kontynuacją nauki i terapii a jednocześnie pokazuje efekty dotychczasowego kształcenia. Motywacją do aktywności jest konieczność samostanowienia i decydowania o sobie i w codziennych sprawach życiowych

REGULAMIN

 1. Mieszkania zintegrowane, zwane dalej mieszkaniami, przeznaczone są dla osób dorosłych, z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, niewymagających stałej pomocy pielęgniarskiej, nie zagrażających zdrowiu i życiu własnemu lub innych osób, nie przejawiających tendencji do agresywnych zachowań, nie  uzależnionych, zdolnych do samoobsługi, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ostatnio zameldowanych w Sosnowcu, objętych pomocą w ramach systemu wsparcia instytucjonalnego bądź środowiskowego, pozbawionych prawidłowej opieki lub oczekujących na umieszczenie w stacjonarnym domu pomocy społecznej oraz uczniów szkoły specjalnej uczestniczących w zajęciach stopniowego przystosowania się do życia poza środowiskiem domu rodzinnego.
 2. O przyjęciu do mieszkania decyduje osoba lub osoby  uprawnione do reprezentowania podmiotu realizującego zadanie na wniosek osoby zainteresowanej, jej rodzica lub opiekuna prawnego, organizacji społecznej, pracownika socjalnego, instytucji rządowej lub samorządowej, przy czym wniosek osób trzecich lub organizacji wymaga zgody osoby zainteresowanej.
 3. O przyjęciu do mieszkania decyduje kolejność zgłoszeń, za wyjątkiem sytuacji interwencyjnej, która ma pierwszeństwo.
 4. Organizacja realizująca zadanie prowadzi rejestr osób oczekujących na przyjęcie do mieszkania.
 5. Każda zmiana dotycząca uczestników projektu jest zgłaszana do Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 6. W mieszkaniu może przebywać nie mniej niż 6 i nie więcej niż 7 osób, za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych sytuacji, w których dopuszcza się przebywanie w mieszkaniu innej liczby osób. Zdarzenie takie wymaga natychmiastowego zgłoszenia do Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 7. Warunkiem możliwości zamieszkania w mieszkaniu zintegrowanym jest zaakceptowanie Regulaminu Wewnętrzny Pobytu.
 8. Zapewnienie możliwości korzystania z bezpłatnych porad, konsultacji lub terapii specjalistów np. psychologa, pedagoga, oligofrenopedagoga.
 9. Zaakceptowanie stosownie do pory roku możliwości korzystania z zajęć sportowych, ruchowych, dostępu do imprez kulturalnych i oświatowych.
 10. Zaakceptowanie nauki lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie:
  • samoobsługi,
  • samodzielności życiowej,
  • rozwijania kontaktów społecznych,
  • pełnienia ról społecznych