Świat Idealny

Niepełnosprawność to problem trwający całe życie. Obejmuje wszystkie sfery funkcjonowania człowieka oraz jego rodzinę i najbliższe otoczenie. Osoby z niepełnosprawnością wymagają szczególnej troski w zakresie życia codziennego – samoobsługi, komunikacji, warunków bytowych i ewentualnych interwencji doraźnych, specjalistycznych form edukacji, leczenia, aktywizacji zawodowej i korekcji. Osoby niepełnosprawne stanowią około 10% populacji Unii Europejskiej i tym samym tworzą największą mniejszość w krajach Unii. W Polsce liczba osób niepełnosprawnych sięga 4 milionów, z czego szacuje się, że niepełnosprawność intelektualna dotyczy 60-70% ogółu niepełnosprawnych osób. Ponad 2 miliony… . A w Sosnowcu – z danych Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynika, iż rocznie w Sosnowcu wydawanych jest ok. 3500 orzeczeń o niepełnosprawności. 

Powstała idea uzupełnienia oferty dla najbardziej potrzebujących wsparcia – idea Świata Idealnego, która jest pomyślana jako strategia systemowej integracji społecznej i rehabilitacji zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.
W jej ramach mieści się szereg przedsięwzięć, które oprócz utworzenia przedsiębiorstwa działającego w oparciu o zasady ekonomii społecznej wraz z ogrodem polisensorycznym czyli przestrzeni publicznej do godnego życia, integracji, realizacji potrzeby aktywności zawodowej, edukacji i własnego rozwoju, a także rozwoju wspólnoty lokalnej, obywatelskiej, przewidują również powstanie Poradni Leczniczo-Badawczej zorientowanej nie tylko na leczenie, diagnozę, profilaktykę, czy prowadzenie terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie z wielorakimi sprzężeniami lecz również na badania naukowe i opracowywanie nowoczesnych metod terapeutycznych, mieszkań zintegrowanych oraz całodobowego Domu Pomocy Społecznej. Wprawdzie spójność koncepcji, jej systemowość wymusza powstanie w przewidywalnej przyszłości wszystkich elementów, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby kolejność realizacji poszczególnych zadań była dowolna, zależna od możliwości finansowych.

ŚWIAT IDEALNY

 • Zespół Wczesnego Wspomagania Małego Dziecka przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 został powołany od 1 września 2008 Terapią objętych jest obecnie 176 dzieci  w wieku od 1 tygodnia życia do 7 lat.  Zajęcia odbywają się w nowo dobudowanym skrzydle szkoły, wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt edukacyjno- rewalidacyjny.
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 4 
  W skład którego wchodzą:
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44
  Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  — ZSS posiada bogato wyposażone sale do terapii specjalistycznej:  sala SI (integracji sensomotorycznej), Snoezelen,  muzykoterapii – w tym metody Petera Hessa, z bogatym instrumentarium etnicznym,  ceramiki,  papieru czerpanego, wełny fil-cowanej,  pracownia tyflopedagogiki, tyfloakustyki.
  — Pion rehabilitacyjny:  hydroterapia,  fototerapia, masaż mechaniczny, siłownia, synkopa wielostanowiskowa, grota solna.
  — Terapie wspomagające:  hipoterapia, dogoterapia i felinoterapia.
 • Środowiskowy Dom Samopomocy  i Dzienny Dom Pomocy Społecznej 
  świadczy usługi z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie w ich readaptacji i rehabilitacji. Zapobiega degradacji psychofizycznej poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną. Wypełniając zadania wpisane w swoją działalność placówka uczestniczy w tworzeniu wsparcia środowiskowego i samopomocy poprzez kształtowanie świadomości społeczeństwa w zrozumieniu problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Instytut Twórczej Integracji
  Fundacja utworzona w kwietniu 2011r podzielona na trzy obszary pracy.
  1.CENTRUM PROFILAKTYKI SYSTEMOWEJ
  2.CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII|
  3.CENTRUM TWÓRCZEJ INTEGRACJI 
  Posiadamy status pożytku publicznego. Wspieramy istniejące w zakresie Świata Idealnego instytucje.
 • S3” – Sosnowiecka Spółdzielnia Socjalna
  W październiku 2013 r. przy współpracy Fundacji Pomocy Nowy Świat i Instytutu Twórczej Integracji zostały utworzone miejsca pracy dla 6 osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. 
  Powstała spółdzielnia  zajmuje się produkcją przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych – ceramika, szkło, grafika. To absolwenci i podopieczni naszych placówek. Ich godne życie to możliwość pracy, która musi przebiegać pod opieką i ze wsparciem terapeutów. 
 • Mieszkanie zintegrowane 
  W lipcu 2014 r. z inicjatywy ITI , pilotażowo uruchomiono Mieszkanie Zintegrowane (jednocześnie treningowe, wspólnotowe i interwencyjne) dla 7 osób z niepełnosprawnością w stopniu głębszym). 
  Projekt realizowany jest w ramach „Małego Granta” z funduszy Gminy Sosnowiec.
 • Park Polisensoryczny 
  miejsce pracy niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych a jednocześnie piękna przestrzeń dla mieszkańców miasta. 
  Dostosowanie sosnowieckiego Parku Harcerskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych jest kompleksową odpowiedzią na potrzeby grup wykluczonych w zakresie ich aktywizacji zawodowej i społecznej o działaniu długofalowym.  Tworzymy obszar zachęcający do dialogu społecznego i jednocześnie Park – miejsce pracy osób niepełnosprawnych. 
  Organizacja przestrzeni dydaktyczno-naukowej oraz edukacyjno-wychowawczej pozwoli minimalizować skutki  niepełnosprawności w przyszłości poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań – aktywizujących, rehabilitacyjnych oraz integracyjnych, ponieważ Park będzie miejscem odpoczynku, relaksu mieszkańców Sosnowca.

I nagrodaPrezydenta RP
dla
„Świata Idealnego”

      15 maja 2015r. w Pałacu Prezydenckim, odbyła się uroczysta gala finałowa III edycji konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny”. Projekt „Świat Idealny” opracowany i realizowany przez Iwonę Durek – Sypek i Leszka Falisa otrzymał pierwszą nagrodę Prezydenta RP w kategorii „Wspieranie rodzin sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi”. To wyróżnienie z najwyższego szczebla, jest kolejnym przejawem docenienia wyjątkowych działań i koncepcji naszych liderów.


Lider Dobrych Praktyk `2015
dla naszych fundatorów 
 Instytut Pedagogiki, Wyższej Szkoły Humanitas przyznał naszym Liderom, Iwonie Durek-Sypek i Leszkowi Falisowi tytuł Lidera Dobrych Praktyk roku 2015. Zaszczyt ten kierowany jest do laureatów, których uznano za autorów i realizatorów działań szczególnie wyróżniających się użytecznością społeczną, innowacyjnością oraz efektywnością metodyczną. 
 Nasi laureaci zostali rekomendowani do tego wyróżnienia za autorstwo i realizację projektu „Świat Idealny”.