Centrum Profilaktyki Zdrowia Psychicznego

Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień

 • diagnozowanie środowisk zagrożonych uzależnieniem w toku systematycznie prowadzonych badań oraz ewaluacji
 • konstruowanie i realizacja projektów profilaktycznych, zapobiegających patologiom społecznym w środowisku lokalnym
 • nawiązywanie współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach profilaktyki i terapii uzależnień
 • wspieranie inicjatyw społecznych, w tym w szczególności w zakresie aktywizowania społeczności lokalnych do podejmowania działań profilaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych w kraju i zagranicą w obszarze terapii i profilaktyki uzależnień
 • organizowanie szkoleń i konferencji naukowych, dotyczących problematyki uzależnień
 • rozwijane zasobów i kreatywności młodzieży w obszarze profilaktyki uzależnień przy współpracy z instytucjami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi
 • angażowanie w lokalną działalność profilaktyczną praktykantów (studentów wyższych uczelni)
 • prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej w obszarze profilaktyki uzależnień
 • organizowanie dla uczniów i rodziców treningów umiejętności społecznych
 • szkolenie trenerów profilaktyki uzależnień – specjalistów na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą szkolną (wychowawców klas, pedagogów szkolnych)
 • prowadzenie terapii indywidualnej, rodzinnej i małżeńskiej, w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne oraz systemowe w terapii.